รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน

             บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล รับจดทะเบียนเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน รับจดเลิกกิจการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง

ขั้นตอนการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

        1.ทางบริษัทฯ บริการให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสมแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             2.ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน พร้อมค่าธรรมเนียม (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคลที่ท่านเลือก) เมื่อท่านชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน

              3.ทางบริษัทฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคลจากท่าน (เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคลที่ท่านเลือก)

             4.ทางบริษัทฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนต่างที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล และส่งให้ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องลงชื่อ

               5.ทางบริษัทฯ จัดส่งเอกสารนำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดที่ได้รับมาจากหน่วยงานราชการให้กับท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้งนิติบุคคลทุกคน (จัดตั้งบริษัท อย่างน้อย 3 คน, จัดตั้งห้างหุ้นส่วน อย่างน้อย 2 คน)

2.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ (ที่ตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) และแผนที่สถานประกอบการ (เจ้าบ้านต้องลงชื่อยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบการด้วย)

3.วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติบุคคล (ต้องการประกอบธุรกิจอะไร )

4.กำหนดรูปแบบตรายางของนิติบุคคล

5.รายชื่อกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ (กำหนดอำนาจอนุมัติ เช่น ลงชื่อคนเดียว หรือลงชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท)

6.จำนวนเงินลงทุน (แต่ละคนลงทุนคนละเท่าใด จำนวนเงินลงทุน ราคาหุ้น และจำนวนหุ้น)

7.แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล (ถ้ายังไม่มีให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)

อัตราค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคล

1. จดทะเบียนบริษัทจำกัด
             รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ค่าบริการ 5,000  บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยรวมบริการดังนี้
               - จดจัดตั้งบริษัท
              - จดบริคณห์สนธิ
              - จดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
              - จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
              - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เข้าระบบประกันสังคม

2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

               รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการ 4,000  บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยรวมบริการดังนี้
                      - จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
                      - จดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
                      - จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
                      - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เข้าระบบประกันสังคม

3. จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างร้าน

           รับจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างร้าน ค่าบริการ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

     รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  เช่น จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท, จดเพิ่มสาขา, จดเปลี่ยนตราสำคัญ, จดเปลี่ยนชื่อ, จดกรรมการ เข้า-ออก, จดเพิ่มทุนจดทะเบียน, จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เป็นต้น คิดค่าบริการรายการละ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

5. จดขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
               รับจดขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ค่าบริการ 1,000 บาท
(ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

6.รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

         รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง ค่าบริการ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

7.จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
               รับจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี ค่าบริการ 5,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

         กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร.081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรง หรือ  (คลิกที่นี่)