รับ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินมืออาชีพ

                       บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน นักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร มีการให้บริการด้าน การ เร่งรัดหนี้สิน การ รับทวงหนี้ การติด ตามหนี้ สินค้างชำระ การเจรจา ประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองการ ชำระหนี้ ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ การ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง เช่น การติดตามหนี้เงินกู้ การติดตามหนี้การค้างชำระค่าสินค้า การติดตามคนค้ำประกันเงินกู้ ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย หนี้นอกระบบ และประเภทที่ไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย และมูลหนี้ที่ไม่สามรถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน ( รวมถึงกรณีที่เป็นหนี้ที่ขาดอายุ ความ เช่น เช็คขาดอายุความ ) หนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีจราจร (รถชนกันได้รับความเสียหาย) คดียักยอก ฉ้อโกง ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ และความผิดอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ต้องหาได้ รวมถึงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วย โดยทีมงานนักสืบและพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ เร่งรัดติดตามหนี้สิน

moneymatters

 ขอบเขตการบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

                        -หนี้เงินกู้ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้โดยมีสัญญาเงินกู้ หรือไม่มีสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาหมดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย การกู้เงินโดยมีคนค้ำประกัน หรือการกู้เงินโดยไม่มีคนค้ำประกัน แล้วลูกหนี้หรือคนค้ำประกันเงินกู้ให้ลูกหนี้ไม่ยอมชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย หรือตามสัญญาเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้หรือคนค้ำประกันยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้ ตลอดจนกรณีที่ลูกหนี้หรือคนค้ำประกันหลบหนี หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ท่านไม่ได้รับการชำระหนี้

                   -การขายสินค้าแบบให้เครดิตลูกค้า โดยการให้ลูกค้าเอาสินค้าไปก่อนแล้วจ่ายเงินที่หลัง แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า ลูกค้ากลับไม่ยอมชำระค่าสินค้าให้ผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกค้าจะยังคงอยู่ที่ภูมิลำเนาหรือบ้านพักเดิม หรือย้ายที่อยู่หลบหนีไป ทำให้ร้านค้าหรือโรงงาน ไม่ได้รับการชำระค่าสินค้า

                   -การวางมัดจำล่วงหน้าหรือสั่งซื้อสินค้า สั่งผลิตสินค้า ไม่ว่าจากทางร้านค้า โรงงาน หรือผู้ผลิตโดยตรง โดยการชำระค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า หรือการจ่ายเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้วไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ การวางมัดจำเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาคาร โรงงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใดๆ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นให้กับผู้ซื้อ การวางมัดจำจ้างให้เขียนแบบบ้าน ออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างบ้าน อาคารต่างๆ โดยเมื่อรับมัดจำไปแล้วไม่ยอมทำงานให้กับผู้ว่าจ้าง

                -ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และบริการต่างๆ เช่น สถาปนิก จิตรกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานทำรองเท้า โรงงานผลิตมุ้งลวด เหล็กดัด เป็นต้น) เมื่อมีลูกค้าจ้างให้ทำงานให้ เช่น จ้างให้เขียนแบบ จ้างให้วาดภาพ จ้างให้สร้างบ้าน จ้างให้ออกแบบตกแต่งภายใน จ้างให้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จ้างให้ทำรองท้า จ้างให้ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด ตลอดจนจ้างให้ผลิตสินค้าหรือให้บริการชนิดอื่นๆ แต่เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ

                   -เช็คเด้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้เช็คฯ อันเป็นความผิดอาญา (เช่น การกู้เงินโดยมีสัญญาเงินกู้และมีการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ การจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า หรือการจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้อื่นใดที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย) หรือการสั่งจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกันเงินกู้ การสั่งจ่ายเช็คเพื่อแลกเงินสด หรือกรณีเช็คขาดอายุความร้องทุกข์ หรือขาดอายุความฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระหนี้นั้นๆ

                        -การเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางแพ่ง เช่น การถูกยักยอก ฉ้อโกง รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ตลอดจนความผิดอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ต้องหา หรือผู้กระทำละเมิดนั้นได้ ไม่ว่าผู้ต้องหานั้นจะถูกจับกุม หรืออยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม และผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง 
                         -การเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายแรงงาน เช่น การไม่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าชดเชยต่างๆ (เช่น การถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรือบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน ปิดตัวลง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)

                          -การเป็นผู้เสียหายในความผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ แล้วถูกละเมิดโดยการปลอมแลง เลียนแบบ หรือมีการนำไปใช้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ซึ่งทำให้เจ้าของได้รับความเสียหาย

                          -การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่มีการจดทะเบียนแบ่งสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นส่วนอย่างชัดเจนตามกฎหมาย หรือการประกอบกิจการอื่นใด เมื่อธุรกิจนั้นมีกำไรแล้วมีการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่แบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ หรือแย่ที่สุดคือการไม่แบ่งผลประโยชน์ให้เลย (หรือเรียกว่าถูกโกงนั่นเอง)

                         -หนี้สินอันมีมูลหนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้สินขาดอายุความ เป็นต้น

                           -หนี้สินอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น

                          -การสืบสวนติดตามจับกุมลูกหนี้ตามหมายจับ (อ่านรายละเอียด)

 

อัตราค่าบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

           1.ก่อน เริ่มงานทางบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งค่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกหนี้ เช่น รูปพรรณสัณฐาน ภูมิลำเนา ที่พักอาศัยในปัจจุบัน ค่าหนังสือทวงถามลูกหนี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของทีมงานเร่งรัดหนี้สินในการเดินทางไปทวงหนี้ โดยคิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามความยากง่ายในแต่ละคดี เช่น มูลหนี้ ภูมิลำเนาและที่พักอาศัยปัจจุบันของลูกหนี้และคนค้ำประกัน (อัตราขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วแต่กรณี)

            2.ทางบริษัทฯ จะทำหนังสือสัญญาว่าจ้างเร่งรัดติดตามหนี้สิน และหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ท่าน หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทำการมอบอำนาจให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินกับลูกหนี้ของท่าน

             3.ทางบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินลูกหนี้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับงาน หากไม่สามารถดำเนินการให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับท่านได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรให้ท่านไปบ้าง เพื่อให้ท่านตัดสินใจในการดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

              4.เมื่อทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ให้ลูกหนี้ของท่านชำระหนี้ให้แก่ท่าน หรือทางบริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับชำระหนี้ เมื่อท่านได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้หรือตัวแทนลูกหนี้แล้ว ทางบริษัทฯ จะ คิดค่าจ้าง (รางวัล) จากท่านอีก ร้อยละ 20-30 (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วแต่กรณี) ของยอดเงินที่ท่านได้รับ (คิดตามจำนวนเงินสดที่ท่านได้รับในแต่ละครั้ง)

             5.ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ทางบริษัทฯ จะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่อง การ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง

               6.ในการดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน จากลูกหนี้ นั้นเป็นการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยทนายความ และทีมงานเร่งรัดหนี้สินมืออาชีพของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะดำเนินการทุกวิธีในการเร่งรัดหนี้สินในกรอบของกฎหมาย เพื่อให้ท่านได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ให้มากที่สุด         

                การ ให้คำปรึกษาหรือการวางแผนการปฏิบัติงานในเรื่อง การ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ร่วมกับลูกค้านอกสถานที่ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาพบพนักงานเร่งรัดหนี้สินของบริษัทฯ ยังที่ทำการของบริษัทฯ และต้องการให้พนักงานของบริษัทฯ เดินทางไปพบท่านตามสถานที่และเวลาที่ท่านสะดวก ทางบริษัทฯ คิดค่าเดินทางดังนี้

                      -ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการครั้งละ 2,000 บาท

                      -ในพื้นที่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการตามที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

                         ระยะทาง ไม่เกิน        300 กม.                        คิดค่าเดินทาง       3,000 บาท

                         ระยะทาง ตั้งแต่        300 – 600 กม.              คิดค่าเดินทาง       4,000 บาท

                         ระยะทาง ตั้งแต่        600 กม. ขึ้นไป              คิดค่าเดินทาง       6,000 บาท

                ** ส่วน ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมาพบกับพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ทำการของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ มาปรึกษาหรือวางแผนในการปฏิบัติงาน เราให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด**

                   หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติอต่อได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คลิกที่นี่)